Aandacht

Aandacht, begeleiding en zorg zijn op NSG Groenewoud een zorg van alle docenten, voor elke leerling. Deze beide vormen van extra aandacht dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind.

In deze brochure leest u meer over hoe we leerlingen extra zorg bieden waar nodig. En in deze folder leest u meer over onze leerlingbegeleiding.

Op NSG Groenewoud zijn we er voor de leerling
Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden staat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal. Zij ontdekken hun eigen talenten, leren te reflecteren op hun eigen handelen en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Begeleiding op niveau
Leerlingbegeleiding op NSG Groenewoud is gericht op kansen bieden en talenten ontplooien. Leerlingen die goed presteren dagen we meer uit. Leerlingen die het nodig hebben bieden we zorg en begeleiding als ondersteuning bij hun leerproces.

Elke afdeling heeft een op de leerlingen afgestemd begeleidingsprogramma,waarbij de nadruk ligt op begeleiding in de les. Zowel studiebegeleiding, keuzebegeleiding als sociaalemotionele begeleiding zijn hierin opgenomen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staan onze uitgangspunten beschreven.

Docenten willen graag mentor zijn
De eerste twee jaar houden leerlingen dezelfde mentor, in hogere jaren kiezen leerlingen hun eigen mentor.  De begeleiding is persoonlijk en school betrekt de ouders zoveel mogelijk bij de voortgang en het welbevinden van hun kind op onze school.

IMG 4633 1

Begeleiding

NSG Groenewoud zet in op begeleiding bij het leren, persoonlijke begeleiding en keuzebegeleiding.

  • De begeleiding van het leren gaat om het aanleren van algemene studievaardigheden en studiegewoonten. De mentor houdt de voortgang van het leerproces van de leerling in de gaten en stimuleert de taakgerichtheid en werkhouding. Mentoren stellen met de leerling een goed passende leerroute samen. Er is voor extra uitleg door ouderejaars de bijlesbank en een huiswerkinstituut biedt vijf dagen per week huiswerkbegeleiding op NSG Groenewoud.
  • In de persoonlijke begeleiding is er aandacht voor de individuele leerling en voor het welzijn en de veiligheid van groepen leerlingen. We geven hier inhoud aan met behulp van programma’s zoals PBS, mentorbuddies, groepsactiviteiten en specifieke jaarlaagactiviteiten.
  • Bij de keuzebegeleiding staat vanaf het eerste leerjaar het leren kiezen centraal. In het tweede jaar van de tweejarige brugperiode onderzoeken de leerlingen welke onderwijsrichting (vmbo-t, havo of vwo) het meest aansluit bij hun capaciteiten en interesses. De mentor begeleidt de leerlingen hierbij. De decanen bieden direct en indirect begeleiding bij vakken-, sector- en profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding en/of een beroep.

Zorg

Tijdens hun schoolloopbaan worden leerlingen soms geconfronteerd met tijdelijke of structurele leerproblemen. Gaat het om studiehouding of studie-aanpak, dan vindt individuele studiebegeleiding plaats door de mentor.  De hulp is oplossingsgericht en vindt zo veel mogelijk plaats in de les.

Als een leerling een specifieke hulpvraag heeft op het gebied van leren of gedrag, kunnen we extra zorg bieden. Wanneer meer specialistische hulp vereist is, dan wordt de hulp ingeroepen van een remedial teacher. Als er sprake is van structurele leerproblemen, dan wordt de aan de school verbonden orthopedagoog geconsulteerd.

De visie op leerlingenzorg, de organisatie ervan en onze expertise op dit gebied zijn omschreven in het zorgplan en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staan ook de bijbehorende regelingen, procedures en protocollen.