Dyslexie

Op NSG Groenewoud is er ondersteuning voor leerlingen met dyslexie. Bij dyslexie gaan lezen, spellen en zelfs schrijven moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. In het dyslexieprotocol staat informatie over hoe wij leerlingen tegemoetkomen als het gaat om toetsing bij de moderne vreemde talen en Nederlands.

 

Alle brugklassers worden onderzocht op eventuele spellingsproblemen. Indien nodig krijgen zij tijdens het eerste trimester spellingbegeleiding. Als blijkt dat er sprake is van meer structurele taalproblemen, volgt nader onderzoek door de orthopedagoog.
Een leerling wordt aangemerkt als dyslectisch als er op school een onderzoeksrapport met een dyslexieverklaring aanwezig is, opgesteld door een GZ-psycholoog met BIG-registratie. Vervolgens wordt door de orthopedagoog een begeleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. In geval van dyslexie worden de docenten van de betreffende leerling op de hoogte gebracht.

Frans en Duits
Dyslectische leerlingen met een erkende dyslexieverklaring kunnen na het eerste trimester in leerjaar 2 T/H een vrijstelling krijgen voor Frans of Duits (zie Protocol vrijstelling van onderwijs Frans of Duits in het tweede leerjaar). Deze ontheffing heeft automatisch tot gevolg dat de leerling uitsluitend nog bevorderd kan worden naar vmbo-t-3. Het aanvraagformulier vindt u bijgesloten bij bovengenoemd protocol.