Interne zorg

NSG Groenewoud heeft de volgende gespecialiseerde professionals in dienst:

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog is deskundig op het gebied van leer- en gedragsproblemen, ontwikkelstoornissen en niveauproblematiek. Een belangrijke taak van de orthopedagoog is het vertalen van diagnoses of (leer)problemen naar een ondersteuningsbehoefte binnen en/of buiten de klas. De orthopedagoog zorgt voor deskundigheidsbevordering bij docenten op het gebied van gedrags- en leerproblematiek en geeft leiding aan het team van remedial teachers (rt’ers).

 

  • Suze Jansen

 

Remedial teachers

Rt’ers bieden groepsgewijze ondersteuning aan leerlingen met achterstanden op het gebied van rekenen en taal en aan leerlingen met problemen op het gebied van plannen en organiseren. Daarnaast begeleiden ze (allochtone) leerlingen bij wie Nederlands niet de moedertaal is en die kampen met structurele taalproblemen en bij bepaalde vakken.

 

  • Brigitte Geilenkirchen
  • Kia de Leeuw
  • Daphne Goorhuis

 

Faalangst

BOF-trainers (Beter Omgaan met Faalangst) signaleren en diagnosticeren mogelijk faalangstige leerlingen met de Situatie Specifieke Angst Test (SSAT) en een gesprek. Met ouders en mentoren wordt besproken of een leerling in aanmerking komt voor een faalangstreductietraining.

 

Leerlingbegeleiders

De gespecialiseerde leerlingbegeleiders ondersteunen mentoren bij de individuele begeleiding van leerlingen. Bij problemen die het leren of het gedrag van een leerling op school of thuis negatief beïnvloeden, kan de mentor de hulp inroepen van een van de leerlingbegeleiders.

 

  • B1/B2 – Bregje Leenaars/Anna de Meij
  • vmbo-t – Antoinette Scheffers
  • havo – Claudia Straatman-Tüss
  • vwo – Simone Peters
  • Claudia Straatman-Tüss is de coördinator bij pestproblematiek

 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator geeft leiding aan het hele zorgteam (orthopedagoog, leerlingbegeleiders, Rt’ers en schoolmaatschappelijk werk). De coördinator is de voorzitter van het ZAT.

  • Antoinette Scheffers