Gezonde leefstijl

Wij vinden het van groot belang dat al onze leerlingen inzicht krijgen in wat een gezonde leefsstijl is. Daarbij hoort gezonde voeding en een rookvrije omgeving.

Rookvrij

In 2016 is NSG Groenewoud een rookvrije school geworden. Er mag door niemand gerookt worden op het schoolterrein.

De Gezonde Kantine

Tijdens de nieuwbouw van 2016 is de schoolkantine omgevormd tot een ‘Gezonde Kantine’, waarbij de door het Voedingscentrum opgestelde basisregels de leidraad vormen.

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.

Binnen de verschillende productgroepen (bijv. fruit, brood, zuivel) kunnen leerlingen betere keuzes maken. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Een voorbeeld: als je zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten frisdranken aanbiedt, zorg er dan voor dat op beide plekken een betere keuze beschikbaar is, zoals water of thee.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes.

  • De kantine voldoet aan deze drie uitstralingspunten.
  • Op alle opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod, liggen alleen betere keuzes. Gezonde producten liggen vooraan en op ooghoogte.
  • Op opvallende plaatsen in de automaten staan betere keuzes. Ten minste de bovenste helft (meestal op ooghoogte) bestaat uit betere keuzes.Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes, zoals fruit en groenten.

De kantine stimuleert water drinken.

In een Gezonde Kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Op onze school zijn drie watertappunten geïnstalleerd die door leerlingen gebruikt kunnen worden. Die tappunten staan in de aula van het hoofdgebouw en in de aula van het brugklasgebouw.

Blijvend een Gezonde School

Eind 2016 werd NSG Groenewoud een rookvrije school, wat betekent dat er op het zuiver afgebakende schoolterrein niet gerookt kan of mag worden door personeelsleden, leerlingen of ouders. In de komende jaren zal NSG Groenewoud erop toezien dat het ingezette beleid zorgvuldig wordt nageleefd en uitgevoerd, waarbij ook een ontmoedigingsbeleid voor mogelijke starters in de eerste leerjaren in het curriculum verwerkt wordt.

NSG Groenewoud is trots op de Gouden Schaal; een oorkonde voor een gezonde kantine. Het beleid voor de komende jaren is er dan ook op gericht deze waardering te behouden. Een interne commissie houdt toezicht op de kantine. Ze zullen dit in praktijk brengen door een wekelijkse controle en een tweejaarlijkse check uit te voeren waarbij bekeken wordt of de kantine nog steeds voldoet aan het niveau Goud van de Richtlijnen Gezondere Kantines,  zoals die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.