Aanmelden

Aanmeldingsprocedure 

Ben je een groep 8-leerling met een vmbo-t, havo- of vwo-advies? Dan kun je je aanmelden bij  NSG Groenewoud met het aanmeldingsformulier dat de basisschool verstrekt.

Wil je graag instromen in een hoger leerjaar? Neem dan contact op met een van deze afdelingsleiders.

Plaatsing

Onze school kan dit jaar 300 leerlingen plaatsen in 10 klassen. We formeren twee gymnasiumklassen. De klassengrootte is maximaal 30 leerlingen per klas.

Plaatsingsprocedure

Wij nemen leerlingen aan met een vmbo-t, havo- of vwo-advies (of een combinatie hiervan). Dat advies wordt ondersteund door de informatie uit het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren.

Leerlingen met een broer of zus bij ons op school hebben voorrang bij de plaatsing, net zoals kinderen van onze personeelsleden.

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie van NSG Groenewoud adviseert de directie over de toelating van leerlingen. We bespreken leerlingen met een speciale indicatie en ook de leerlingen bij wie het basisschooladvies en het leerlingvolgsysteem niet overeenkomen.

De commissie bestaat uit de teamleiders van het brugjaar, de zorgcoördinator, de orthopedagoog en een mentor.

Tijdpad en loting

Het komend schooljaar is er plaats voor 300 nieuwe brugklasleerlingen. Wanneer het aantal aanmeldingen de 300 overschrijdt, wordt er na sluiting van de aanmeldingstermijn een loting gehouden, waarbij het beschikbare aantal plaatsen verloot wordt onder de aangemelde leerlingen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden en regelingen.

 • NSG Groenewoud kan leerlingen plaatsen met het advies gymnasium, vwo, havo of vmbo-t (of een combinatie hiervan). Leerlingen met een ander advies kunnen niet worden toegelaten.
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de verdeling van de adviezen van de basisschool, wordt voorafgaand aan de loting vastgesteld hoeveel plaatsen er zijn op vmbo-t/havo-, havo/vwo-, gymnasium-niveau.
 • Er worden maximaal twee gymnasiumklassen geformeerd. Alleen leerlingen met een eenduidig vwo-advies worden geplaatst in een gymnasiumklas.

Procedure en tijdpad 2019

13 februari 2019

 • De aanmeldtermijn start op de kennismakingsmiddag 13 februari 2019 en loopt tot en met vrijdag 8 maart 2019. Leerlingen kunnen worden aangemeld door het ingevulde aanmeldingsformulier op te sturen of in te leveren op de administratie van onze school.

16 februari 2019

 • 10.00-15.00 uur: Open Dag

8 maart 2019 18.00 uur

 • Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Indien er meer dan 300 leerlingen zijn aangemeld, volgt er een lotingprocedure.
 • Het aantal te formeren gymnasium-, havo/vwo- en vmbo-t/havo-klassen wordt vastgesteld op grond van de verdeling van de adviezen van de basisschool.
 • Voorafgaand aan de loting wordt het aantal leerlingen vastgesteld dat met voorrang wordt geplaatst (zie plaatsingsprocedure).
 • De resterende beschikbare plaatsen worden op de volgende wijze verloot.

Eerst wordt nagegaan hoeveel leerlingen NSG Groenewoud als eerste aanmeldingskeuze hebben opgegeven. Als er voor alle leerlingen in deze categorie voldoende plaats is, worden ook zij bij voorrang geplaatst. Overschrijdt het aantal leerlingen met NSG Groenewoud als eerste keuze het aantal beschikbare plaatsen, dan worden deze plaatsen uitsluitend onder deze leerlingen verloot.

13 maart 2019

 • Eerste lotingen op scholen die een over-aanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

14 maart 2019

 • Vanaf deze dag kunnen ouders van leerlingen die uitgeloot zijn contact opnemen met scholen waar nog plaats is. Er is GEEN extra open dagdeel.

15 maart 2019

 • Op 15 maart krijgen alle ouders een schriftelijke bevestiging van aanname, dan wel uitloting. Uitgelote leerlingen krijgen bericht op welke scholen nog wel plaats is.

22 maart 2019

 • Uiterlijke datum tweede aanmelding uitgelote leerlingen.

25 maart 2019

 • Eventueel tweede loting op scholen die na de tweede ronde een over-aanmelding hebben.

27 maart 2019

 • Ouders ontvangen bericht van het resultaat van de tweede loting en in geval van uitgeloot zijn, informatie van scholen waar nog plaats is.

19 april 2019

 • Ouders van de geplaatste leerlingen ontvangen definitief bericht van plaatsing.

Meer weten? Neem contact op met het secretariaat van de school.