Naar menu

FAQ

Wat betekenen de maatregelen rond het coronavirus voor het onderwijs en voor onze school? We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet:

Bij downloads vindt u ook nog een overzicht van alle brieven aan ouders en leerlingen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact met ons op: (024) 323 44 55.

Over de sluiting/opening van de school

Tot wanneer is de school gesloten?
Tot 1 juni. De minister heeft besloten dat de middelbare scholen, dus ook NSG Groenewoud, daarna weer opengaan. Het protocol geeft aan dat leerlingen, docenten en overige medewerkers van de school 1,5 meter afstand moeten houden, in het gebouw en op het terrein van de school. Dat betekent dat we niet alle leerlingen tegelijkertijd kunnen ontvangen. Daarom hebben we besloten dat leerlingen na 1 juni op twee manieren leskrijgen: op school, maar ook nog steeds thuis. Hoe dat er in grote lijnen uitziet? Kijk daarvoor onder het kopje Onderwijs.

Zijn er docenten op school?
De meeste docenten en ook overige medewerkers van NSG Groenewoud werken tot 1 juni vanuit huis. Na 1 juni geven de docenten les vanuit hun lokaal.

Zijn jullie telefonisch bereikbaar?
Ja, de school is op weekdagen tijdens kantooruren bereikbaar op nummer (024) 323 44 55. In de meivakantie zijn we niet bereikbaar.

De NSG-hulplijn voor ouders en leerlingen is in de meivakantie wel bereikbaar: 06-11 10 63 14.

Moet ik mijn kind bij ziekte ziekmelden, en zo ja, hoe?
Als uw kind ziek is, moet u hem of haar ziekmelden. Dat kan op dit moment niet telefonisch, maar alleen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl.

Welke leerlingen kunnen wél naar school komen?
Leerlingen van ouders in vitale beroepen en leerlingen die extra zorg nodig hebben, zijn welkom op school. Zij worden volgens de richtlijnen opgevangen.

Over het onderwijs

Nu bekend is dat de school na 1 juni weer opengaat, weten al jullie hoe het onderwijs er dan uitziet?
We zijn hard bezig met de voorbereidingen, zodat we onze leerlingen en medewerkers vanaf dat moment veilig en verantwoord kunnen ontvangen. In grote lijnen ziet het er op ‘NSG Groenewoud 1,5 meter’ als volgt uit:

 • De docenten geven les vanuit hun klaslokaal.
 • Elke dag is een derde van de leerlingen op school.
 • Elke klas wordt verdeeld in drie groepen. Een groep bestaat uit maximaal 11 leerlingen.
 • Alle groepen komen beurtelings een hele dag naar school. Stel: je bent ingedeeld in groep 1, dan kom je op dinsdag 2 juni voor het eerst op school, op vrijdag 5 juni is het weer jouw beurt om naar
  school te komen.
 • De docent geeft in het lokaal les aan maximaal 11 leerlingen, de andere 2 groepen van die klas/of dat cluster volgen de les thuis online (op dezelfde manier zoals nu gebeurt).
 • Na afloop van een les blijven de leerlingen in principe in het lokaal, de volgende docent komt naar het lokaal toe. Klassen/clusters krijgen waar dat mogelijk is, een vast lokaal in de school.
 • We regelen het zo dat elke leerling één keer per dag buiten het lokaal kan pauzeren: op een aangewezen plek in het gebouw, of buiten op het schoolterrein.
 • We blijven lesgeven volgens het rooster. Dat verandert dus niet.
 • Na 1 juni korten we de uren van 80 minuten in tot 60 minuten.
 • Tussen de lesuren komt er een pauze van 30 minuten. Dat doen we om de leerlingenstroom tussen de lesuren te spreiden. Zo handhaven we tijdens de leswisselingen de 1,5 meter afstand.
 • We adviseren de leerlingen om de langere pauzes te gebruiken om huiswerk te maken, zo is het geen ‘verloren tijd’.
 • De lesdag eindigt voor alle leerlingen (thuis of op school) om uiterlijk 15.00 uur. Zo hebben wij tijd om het gebouw goed schoon te maken voor de volgende dag en krijgen de leerlingen meer ruimte om zelf hun tijd in te delen.

Hoe zit het met de toetsing in deze periode en de bevordering?
Omdat onze leerlingen sinds 19 maart onderwijs op afstand hebben gekregen, willen we eventuele nadelige gevolgen van de fysieke sluiting van de school voor al onze leerlingen zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen:

 1. Toetsweek 3 vervalt.
 2. In periode 3 geven we in plaats van cijfers voor geleverde prestaties een ‘O’ of een ‘V’ voor het al dan niet behalen van de gestelde leerdoelen. Voor de leerlingen van de B2TH- en B2HV-klassen
  wordt er gewerkt met O, V én G. Dit heeft te maken met het feit dat deze leerlingen een afdeling moeten kiezen.
 3. Over de bevordering wordt tijdens de leerlingbespreking een besluit genomen op grond van de cijfers uit periode 1 en 2 én op grond van alle informatie die in periode 3 is verzameld.

Kijk hier voor een uitgebreide toelichting hierop.

Gaan de keuzelessen door?
Nee, de keuzelessen vervallen.

Gaan de huiswerkklas-uren door?
Deze vervallen met ingang van 6 april.

Gaan de mentorlessen door?
Ja, de mentorlessen gaan door. De mentor blijft ook het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen.

Gaan buitenlesactiviteiten door?
De activiteiten die aan het eind van het jaar stonden gepland, zoals sportdagen en speciale activiteiten voor jaarlagen komen vooralsnog te vervallen. Na 1 juni, als de richtlijnen van het RIVM wellicht weer worden versoepeld, gaan we bekijken wat we daarvoor in de plaats kunnen en mogen organiseren. Samen iets gezelligs ondernemen, daar hebben we allemaal juist in deze tijd immers veel behoefte aan.

Krijgen leerlingen een rapport?
Rapporten worden niet fysiek verstrekt, maar inzichtelijk gemaakt via Magister.

Heeft deze situatie gevolgen voor de overgangsnormen?
Nee, vooralsnog niet. Over de wijze waarop we gaan bevorderen volgt na de meivakantie meer informatie.

Heeft deze situatie gevolgen voor de profielkeuze?
Nee, voor de profielkeuze volgt de school de normale procedure.

Hoe worden toetsen afgenomen?
Docenten geven aangepaste toetsen en ook minder toetsen. Beoordeling en weging van de toetsen in de laatste periode worden aangepast. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop we gaan bevorderen. Op dit moment spreken we hier nog over met de mentoren en vakdocenten. Na de meivakantie volgt meer informatie. Verder gaat de toetsweek aan het einde van het schooljaar niet door. We passen de jaarplanning aan: de toetsweek wordt een normale lesweek. We geven dus les tot en met 26 juni.

Ik merk dat mijn kind de online lessen moeilijk kan verwerken. Wat kan ik doen?
Voor tips, kijk hier. U kunt ook contact opnemen met de mentor van uw kind. Hij/zij kan u adviseren.

Wat zijn de (gedrags)regels voor de digitale lessen?
De gedragsverwachtingen voor de leerlingen tijdens het onderwijs op afstand zijn als volgt:

 • De leerling is bij elke online les aanwezig (aanwezigheid wordt genoteerd in Magister).
 • Tijdens de les is de leerling zichtbaar voor de docent (camera is ingeschakeld).
 • De leerling komt op tijd en voorbereid in de (digitale) les.
 • De leerling levert een actieve bijdrage aan de les.
 • De leerling gaat respectvol om met klasgenoten en docenten.
 • De leerling heeft de microfoon uitgeschakeld tenzij de docent toestemming geeft deze aan te zetten.

Gaan de oudergesprekken door?
De geplande oudergesprekken zijn uitgesteld. We nemen binnenkort een besluit over welke oudergesprekken toch doorgaan en ook in welke vorm. Ouders ontvangen daarover nog bericht. Voor de afdeling B2 geldt dat de mentoren een prognose-spreekuur organiseren.

Over het eindexamen

Wat is het besluit van de overheid over het centraal examen?
Het centraal examen (CE) komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen behalen op basis van de resultaten van hun schoolexamen het diploma. Scholen hebben tot begin juni de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te sluiten. Aan scholen wordt gevraagd om schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen.

Wat betekent dit voor examenleerlingen van NSG Groenewoud?
Door het wegvallen van het CE is de berekening van het eindcijfer per vak ingrijpend veranderd. De uitwerking daarvan kan per vak en ook per leerling heel verschillend uitpakken; voor sommigen gunstig en voor anderen juist niet. Daarom hebben we besloten om onze herkansingsregeling te verruimen en daar waar mogelijk maatwerk te leveren. Op deze wijze willen we al onze examenleerlingen een optimale kans geven om een diploma te behalen.

Hoe zit het met gemiste toetsen en herkansing?
Omdat de slaag-zakregeling dit jaar gebaseerd is op de eindcijfers van het schoolexamen, is het noodzakelijk dat leerlingen het schoolexamen volledig afronden. Dat is een harde voorwaarde voor het behalen van het diploma. Daarom maken we eerst ruimte voor het inhalen van alle gemiste toetsen. Vervolgens zal er nog een herkansingsronde plaatvinden. Leerlingen kunnen zo hun cijfers nog verbeteren, om alsnog te slagen of een mooiere cijferlijst te krijgen.
Let op: in het rooster van week van 13 t/m 17 april staat aangegeven op welke dag, waar en hoe laat examenleerlingen worden verwacht om eventuele inhaaltoetsen te maken. Met de muis boven het gele driehoekje met uitroepteken kunnen zij zien om welke toets het gaat.

Hoe ziet de herkansingsregeling er nu uit?
Het inhalen van toetsen is in de nieuwe regeling losgekoppeld van het herkansen. Daardoor kan een leerling die een herkansbare toets moet inhalen, deze eerst inhalen en daarna ook nog herkansen. Als de leerling herkansbare toetsen heeft gemist, hoeft hij/zij dus geen herkansing meer in te leveren. Ook krijgen alle examenleerlingen een extra herkansing. In plaats van twee mogen ze drie herkansbare toetsen herkansen. Verder laten we de beperking los dat leerlingen maximaal één toets per blok mogen herkansen. Ze mogen dus vrij kiezen uit het gehele aanbod van herkansbare toetsen uit periode 2 en 3.

Hoe ziet de planning eruit?
In afwachting van de officiële slaag-zakregeling hebben we een planning gemaakt die voldoende ruimte biedt voor een goede voorbereiding op de inhaaltoetsen en de herkansingen. In de planning is een mogelijke landelijke herkansing opgenomen, waarvan nog niet zeker is of deze er ook echt komt. Bij de afname van de toetsen zullen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht nemen:

 • 4 t/m 17 april: inhalen van gemiste SE-onderdelen
 • 20 april: alle cijfers in Magister, alle schoolexamens afgerond
 • 10 t/m 21 april: inschrijven voor de herkansingen
 • 23 april: rooster herkansingen bekend
 • 24 april t/m 6 mei: meivakantie
 • 11 t/m 18 mei: herkansingen
 • 25 mei: cijfers in Magister

Het inhalen van schoolexamens voor de voorexamenleerlingen is gepland op 3, 4 en 5 juni. De herkansingen vinden plaats op 18, 19, 22 en 23 juni. Deze leerlingen ontvangen hierover nog nader bericht.

Is de nieuwe slaag-zakregeling inmiddels bekend?
Op 8 april is de slaag-zakregeling gepubliceerd. Op 9 april is daar nog een officiële toelichting op gekomen, onder meer over de berekening van het eindcijfer binnen het schoolexamen (SE):

Stap 1:  de school berekent het SE-gemiddelde van het schoolexamen op 1 decimaal volgens het PTA.
Stap 2:  het SE-gemiddelde op 1 decimaal wordt vervolgens afgerond op een geheel eindcijfer.

Dit betekent dat een berekening met 5,47 als uitkomst eerst wordt afgerond naar een SE-gemiddelde van 5,5. Vervolgens wordt dit gemiddelde tot een geheel cijfer afgerond met als resultaat een 6 als SE-eindcijfer. De SE-gemiddeldes staan nu weer afgerond op 1 decimaal in Magister. Hieruit zijn door afronding op gehelen de eindcijfers te herleiden, waarop de slaag-zakregeling is gebaseerd. De volledige nieuwe slaag-zakregeling vindt u hier.

Wat betekent de huidige situatie voor de officiële uitslag van het schoolexamen, en voor de diploma-uitreiking? Het examenjaar is voor leerlingen de afsluiting van hun schoolloopbaan, iets waar ze jarenlang naar toe hebben gewerkt. Wij begrijpen dan ook heel goed dat deze vragen er zijn. En ja, er komen een officiële uitslagdag en een mooie diploma-uitreiking, waarbij ouders uiteraard ook welkom zijn. Wanneer dat precies zal zijn en in welke vorm, daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. Zodra we hier meer over weten, informeren we leerlingen en ouders. Minister Slob maakte op 8 april bekend dat er een landelijke ‘feestdag’ komt voor geslaagde scholieren, namelijk 4 juni. Op deze dag horen examenleerlingen telefonisch van hun mentor of zij geslaagd zijn.

Lees ook de brief van examensecretaris Wim Beerkens met meer informatie over het uitslagmoment en extra herkansingen en RV-toetsen. Ook geeft Wim in de brief aan hoe leerlingen zelf kunnen uitrekenen hoe ze er op dit moment voor staan.

Over reizen en excursies

Gaan er nog reizen of excursies door dit schooljaar?
Onze focus ligt nu volledig bij het verzorgen van onderwijs en begeleiding. Daarom zijn alle activiteiten buiten de les, waaronder ook alle reizen en excursies, voor de rest van dit schooljaar vooralsnog afgelast.

Hoe zit het met de kosten van de afgelaste reizen en excursies?
De financiële gevolgen zijn voor rekening van de school. Dat betekent dat ouders die al betaald hebben voor een reis of excursie het geld teruggestort krijgen.

Over het welzijn van leerlingen

Ik merk aan het gedrag van mijn kind dat het moeite heeft met de situatie. Wat kan ik doen?
De mentale gezondheid van uw kind is op dit moment erg belangrijk. Meer daarover leest u hier. Ook heeft ons zorgteam een hulplijn geopend voor ouders die hier vragen over hebben of tips voor willen. Op weekdagen tussen 11.00 en 13.00 uur kunt u als ouder van een leerling op NSG Groenewoud bellen naar: 06-11 10 63 14. Dit nummer is ook in de meivakantie bereikbaar. Uiteraard kunnen leerlingen ook gebruik maken van dit telefoonnummer als zij vragen hebben of tips willen.
Daarnaast is er de regionale luister- en advieslijn voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders in Nijmegen e.o. Het nummer is: (024) 212 05 15. De luister- en advieslijn is iedere dag van 10.00 tot 16.00 uur te bereiken, en op maandag, dinsdag en woensdag ook van 19.00 tot 21.00 uur.

Hebben jullie als school tips voor binnenshuis of in de tuin bewegen?
De sectie lichamelijke opvoeding heeft een twee work-outs gemaakt om thuis bezig te blijven:
Work-out 1: https://youtu.be/KqNiFjGmyaw
Work-out 2: https://youtu.be/1cC14FN0H9Y

Laatst bijgewerkt: 20 mei 2020