Kwaliteit

NSG Groenewoud is een heel goede school. Dat blijkt uit onze resultaten en predicaten. We zijn gecertificeerd/gekwalificeerd Bèta Excellentschool, Cultuurprofielschool, PBS-school, VWO-topschool en Academische Opleidingsschool.

We werken voortduren en op verschillende manieren aan de verbetering van het onderwijs met behulp van:

  • heldere en meetbare doelen en ‘het waarom’ van keuzes in het schoolplan, dat een uitwerking is van het strategische Scholengroepplan
  • transparantie over ons doen en laten in de schoolgidsinformatie op deze site
  • les- en mentorenquêtes onder leerlingen en lesbezoeken bij alle docenten
  • tweejaarlijkse beoordelingsgesprekken voor alle docenten met hun afdelingsleider. Daarbij wordt het functioneren van de docent onder de loep genomen op basis van de uitslag van de leerlingenenquête.
  • externe visitatie en beoordeling in verband met de predicaten op de terreinen van zorg, cultuureducatie, de bètavakken en de Academische Opleidingsschool
  • een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers via kwaliteitsscholen.nl
  • feedback door ouders in de klankbordgroepen en de ouderraad en door de leerlingen in de leerlingenraad.

 

De uitkomsten van alle onderzoeken bespreken we met de betrokkenen in school en waar nodig starten we een verbetertraject. Een volgende evaluatie bepaalt in welke mate de afgesproken verbeterdoelen zijn gerealiseerd.

Voor ons is transparantie belangrijk. Via de site Scholen op de kaart en dit rapport geven we inzicht in onze onderwijsprestaties. Ook is er het jaarverslag van de Scholengroep Rijk van Nijmegen waar we als NSG  Groenewoud deel van uitmaken. In dat jaarverslag staat hoe het onderwijs en de leerlingbegeleiding in de school zich ontwikkelen en daarnaast staan de (cijfer)resultaten van alle afdelingen vermeld.

NSG Groenewoud heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt onder het basistoezicht.