Klachtenprocedure

Als NSG Groenewoud willen we onze leerlingen en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving bieden waarin vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden voelbaar is. Dat zie je terug in onze vier kernwaarden: verantwoordelijkheid, respect, veiligheid en duurzaamheid.

Als mensen samenwerken, kan er ook wel eens iets mis gaan. Meestal wordt dat met een goed gesprek opgelost en soms gebeurt dat met tussenkomst van de schoolleiding of een van de leerlingbegeleiders, de anti-pestcoördinator of vertrouwenspersonen van de school.

In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangspunt om eerst te proberen er in onderling overleg uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en ouders kunnen dan – in volgorde – de mentor, de afdelingsleider en een conrector of locatiedirecteur inschakelen. In geval van pesten kan ook een beroep gedaan worden op onze anti-pestcoördinator: Claudia Straatman.

Als mensen er samen niet uitkomen of als er redenen zijn om direct contact op te nemen met een interne vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, kunnen zij de hulp inroepen van Peer Kennis of Corrie van Gestel. Zij zijn aangesteld als interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen werkt vanuit de klachtenregeling van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop. De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld: aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld.

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

Peer Kennis: p.kennis@nsg-groenewoud.nl

Corrie van Gestel: c.vgestel@nsg-groenewoud.nl

 

 

Contactgegevens anti-pestcoördinator:

Claudia Straatman: c.straatman@nsg-groenewoud.nl

In het geval van een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een leerling of een medewerker van de school jegens een leerling, zijn medewerkers bij wet verplicht dit onverwijld aan het schoolbestuur te melden. In overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt het bestuur of aangifte bij de politie of justitie noodzakelijk is.

Klachtenregeling

Anti-pestprotocol