Visie

Onze visie en kernopdracht zijn gebaseerd op ideeën van de Nederlandse cultuurfilosoof Feitse Boerwinkel (1906-1987):

  • ‘Het doel van onderwijs en opvoeding is voor ons de jonge mens te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid. Wij zien het daarbij als onze opdracht om onze leerlingen zo toe te rusten en te motiveren dat zij in staat zijn om te bepalen, waar zij hun krachten willen inzetten om de algemene cultuuropdracht van de mens – deze aarde bewerken en bewaren in samenwerking met en tot vreugde van alle medemensen – op persoonlijke wijze gestalte te geven. In ons onderwijs zetten we daarom in op het ontwikkelen van een kritische houding, zodat leerlingen kunnen onderscheiden wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is en bereid zijn op te komen voor verdrukten en ontrechten, aan welke kant die zich ook bevinden.’

Deze tekst is nog steeds onze inspiratiebron en leidraad voor ons onderwijsconcept.

  • Wij zien het als onze taak om kinderen in een veilige omgeving te begeleiden in hun ontwikkeling: het persoonlijke pad naar nieuwe kennis, vaardigheden en hun eigen talenten.
  • In onze school dagen we leerlingen uit tot nadenken, eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen door ze voor dilemma’s te plaatsen, betekenisvolle opdrachten te geven en ze de kracht van samenwerking te laten ontdekken.
  • We stimuleren hun zelfstandigheid, motivatie en doorzettingsvermogen.
  • We leren ze om vanuit (wereld)burgerschap bij te dragen aan een duurzame samenleving en vanuit verdraagzaamheid, redelijkheid en respect om te zien naar de ander.
  • Zo zetten leerlingen gedegen stappen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ze bekronen hun opleiding met een diploma vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium en stromen door naar een bij hun capaciteiten en ambities passende vervolgopleiding.