Financieel

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt NSG Groenewoud diverse activiteiten, voorzieningen en mogelijkheden voor leerlingen, waarmee zij hun vaardigheden en talenten (verder) kunnen ontdekken en ontwikkelen. Deze activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, worden niet door de overheid bekostigd. Als school vinden we het wel belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten, en dezelfde mogelijkheden hebben. Om dit mogelijk te maken, vragen we van ouders een vrijwillige financiële bijdrage. De meeste ouders geven hier gehoor aan, zodat wij ieder schooljaar weer in staat zijn om een waardevol programma samen te stellen voor onze leerlingen!

Er zijn twee bijdragen: de algemene ouderbijdrage en de doelbijdrage. Voor ieder schooljaar stellen we de ouder- en doelbijdrage vast na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Daarnaast is er het NSG XTRA-fonds.

Tegemoetkoming
Voor ouders die een kindgebonden budget ontvangen, zijn er onderstaande mogelijkheden om een tegemoetkoming in of vrijstelling van kosten te krijgen.

Stichting Leergeld of gemeente
In de gemeente Nijmegen kunnen ouders een verzoek hiertoe indienen bij Stichting Leergeld. Voor de omliggende gemeenten adviseren we ouders om bij de eigen gemeente te informeren naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning.

NSG XTRA-fonds
Ook kunnen ouders een beroep doen op het NSG XTRA-fonds. Vanuit dit fonds worden extra activiteiten zoals kampen en reizen voor alle leerlingen mogelijk gemaakt. Voor meer informatie hierover kunnen ouders contact opnemen met John Reuvekamp: info@nsg-groenewoud.nl.

Kwijtschelding
Via dit formulier kunnen ouders kwijtschelding aanvragen.