Vrijwillige ouderbijdrage

NSG Groenewoud vraagt een ouderbijdrage om activiteiten mogelijk te maken die niet door de rijksoverheid worden bekostigd. Voor het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 96,55.

 

Algemene vrijwillige ouderbijdrage

NSG Groenewoud maakt onderscheid tussen de volgende categorieën:

  • schoolbrede voorzieningen (zoals het studieplein, Wifi voor alle leerlingen en overige ICT-voorzieningen) € 19,90;
  • communicatiemiddelen (zoals de website, Magister en de rooster app van Zermelo) € 16,50;
  • schoolbrede activiteiten (zoals vieringen en  thema-activiteitenavonden) € 31,–.
  • veiligheidsvoorzieningen, huur kluisje en schoolpas € 10,45;
  • Leerlingverzekeringen € 4,70;
  • schooldrukwerk zoals proefwerkpapier en brochures € 14,00.

Per jaar is men voor ten hoogste twee kinderen per gezin ouderbijdrage verschuldigd.Met deze verdeling en met de hoogte van het bedrag voor het schooljaar 2018-2019 heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ingestemd. In september worden deze bedragen bij ouders in rekening gebracht.

 

De regeling kwijtschelding financiële verplichtingen is er voor ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen.

 

Betaalsysteem WIS Collect

NSG Groenewoud maakt gebruik van een apart betaalsysteem: WIS-Collect. Ouders ontvangen via dit systeem een e-mail met een uitnodiging om te betalen. In de mail staat de verdere uitleg hoe de betaling in zijn werk gaat. In dit filmpje  krijgt u alvast een eerste indruk van dit systeem.

Doelbijdrage

Naast de vrijwillige ouderbijdrage vraagt onze school een vrijwillige doelbijdrage voor activiteiten die het onderwijsaanbod van een jaarlaag versterken. Deze activiteiten maken deel uit van het (verplichte) lesprogramma. De kosten hiervoor zijn per jaarlaag en soms per afdeling verschillend. Ook met deze bedragen heeft de Ouderraad ingestemd.

Hieronder een overzicht van de bedragen per leerjaar:

B1

B2

T3 – T4

H3 – H4 – H5

V3 – V4 – V5 – V6