Medezeggenschap

NSG Groenewoud wil de leerlingen, ouders en medewerkers graag zo direct mogelijk betrekken bij de gang van zaken op school. Daarom zijn er een medezeggenschapsraad, een leerlingenraad, een ouderraad, en ouderklankbordgroepen.