Naar menu

Denk en doe mee

NSG Groenewoud betrekt leerlingen, ouders en medewerkers graag zo direct mogelijk bij de gang van zaken op school. Als ouders en school zijn we een belangrijke periode partners in de scholing en vorming van kinderen in de puberleeftijd. Om dat partnerschap goed in te vullen, hechten we aan goed contact met ouders. We zien de samenwerking met oudervertegenwoordigingen als een waardevolle bijdrage aan de schoolontwikkeling en het schoolklimaat.

Ouderraad

In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad is vertegenwoordigd in klankbordgroepen en in de medezeggenschapsraad (MR).

Leden 2023 – 2024:

 • Mr. Sander Lestrade (voorzitter en ook MR-lid)
 • Jeannine Berenbroek
 • Mr. Rik Souhardi
 • Gertrud Wagemans
 • Henske Marsman

Heb je belangstelling voor een functie als ouderraadslid of heb je een vraag voor de ouderraad? Neem dan contact op met voorzitter Sander Lestrade: ouderraad@nsg-groenewoud.nl.

Contact

 

Medezeggen­schapsraad

De schoolleiding legt belangrijke vraagstukken voor advies of instemming voor aan de medezeggenschapsraad (MR). Denk aan beleidsvraagstukken op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Ook de ouderbijdrage, leerlingenvoorzieningen en benoeming van leden van de schoolleiding zijn zaken waar de MR advies- of instemmingsrecht heeft.

De MR bestaat uit elf leden: drie ouders, twee leerlingen en zes personeelsleden.

Personeelsleden

 • Cécile Collet (voorzitter)
 • Frida Blonk
 • Marieke Wellesen (secretaris)
 • Paul van Wijngaarden (vice-voorzitter)
 • Rob de Graaf
 • Pascal de Nijs

Ouders

 • Sander Lestrade
 • A. Soehardi
 • Claudia Wiericx
 • Henske Marsman

Leerlingen

 • Max Breuker
 • Gabriella Muayad

Contact

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van NSG Groenewoud maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Alle scholen van de  scholengroep zijn vertegenwoordigd in de GMR. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht over beleid dat de school overstijgt.

Leden 2023-2024:

 • Cécile Collet
 • Ingrid Petit Caicedo

Klankbord­groepen

In de klankbordgroepen van NSG Groenewoud zijn ouders vertegenwoordigd. Uit elke klankbordgroep heeft minimaal één ouder zitting in de ouderraad. De ouders uit de klankbordgroepen worden geconsulteerd over nieuw beleid rondom het onderwijs. De klankbordgroepen nemen ook zelf initiatieven tot bijvoorbeeld het opzetten van thema-avonden voor ouders en/of leerlingen.

Ouders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nsg-groenewoud.nl. Aanmelden voor een bepaalde klankbordgroep kan alleen als ouders een kind in het betreffende leerjaar hebben. Ook dient de aanmelding voorzien te zijn van een korte motivatie.

Contact