Naar menu

Denk en doe mee

NSG Groenewoud betrekt leerlingen, ouders en medewerkers graag zo direct mogelijk bij de gang van zaken op school. Als ouders en school zijn we een belangrijke periode partners in de scholing en vorming van kinderen in de puberleeftijd. Om dat partnerschap goed in te vullen, hechten we aan goed contact met ouders. We zien de samenwerking met oudervertegenwoordigingen als een waardevolle bijdrage aan de schoolontwikkeling en het schoolklimaat.

Ouderraad

In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad is vertegenwoordigd in klankbordgroepen en in de medezeggenschapsraad (MR).

Leden 2020 – 2021:

 • Peter Vorstenbosch (voorzitter en ook MR-lid)
 • Arjan Kokshoorn
 • Eef van de Hesseweg (ook MR-lid)
 • Maria Baltussen
 • Marike Elmendorp-Schilder
 • Anne-Marie van de Hoek

Heb je belangstelling voor een functie als ouderraadslid? Neem dan contact op met voorzitter Peter Vorstenbosch via het secretariaat van NSG Groenewoud: info@nsg-groenewoud.nl.

Contact

Medezeggen­schapsraad

De schoolleiding legt belangrijke vraagstukken voor advies of instemming voor aan de medezeggenschapsraad (MR). Denk aan beleidsvraagstukken op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Ook de ouderbijdrage, leerlingenvoorzieningen en benoeming van leden van de schoolleiding zijn zaken waar de MR advies- of instemmingsrecht heeft.

De MR bestaat uit twaalf leden: drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden.

Personeelsleden

 • Joep Hotterbeekx (voorzitter en lid GMR)
 • Cécile Collet
 • Annette Heym
 • Irma van de Kamp (secretaris)
 • Liesbeth Klompen
 • Koert Poelman

Ouders

 • Peter Vorstenbosch
 • Paul Eigenhuijsen (ook lid GMR)
 • Eef van de Hesseweg

Leerlingen

 • Eefje van Hellemont
 • Nadine Ghoullam (ook lid GMR)
 • Koen Simons

Contact

Klankbord­groepen

In de klankbordgroepen van NSG Groenewoud zijn ouders vertegenwoordigd. Uit elke klankbordgroep heeft minimaal één ouder zitting in de ouderraad. De ouders uit de klankbordgroepen worden geconsulteerd over nieuw beleid rondom het onderwijs. De klankbordgroepen nemen ook zelf initiatieven tot bijvoorbeeld het opzetten van thema-avonden voor ouders en/of leerlingen.

Ouders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nsg-groenewoud.nl. Aanmelden voor een bepaalde klankbordgroep kan alleen als ouders een kind in het betreffende leerjaar hebben. Ook dient de aanmelding voorzien te zijn van een korte motivatie.

Contact